Banken har yttrat sig inom ramen för det samråd som kommunen har för det aktuella kvarteret i centrala Västervik.

Av yttrandet framgår att banken känner oro för "en påtaglig negativ påverkan" när det gäller den fastighet som banken äger i korsningen Hamngatan och Kvarngatan.

Tjustbygdens Sparbank är positiv till att det byggs ett hus på den obebyggda ytan i kvarteret Lejonet – där det i dag är parkering.

Samtidigt är banken mån om att det inte ska medföra en negativ påverkan på omkringliggande fastigheter och önskar mer information om hur det planerade nybygget kommer att påverka bankens fastighet.