När kylan slår till eldas det mer än vanligt i stugorna, av förklarliga skäl. Men tyvärr slarvas det ibland med säkerheten. Gissningsvis är orsaken för det mesta okunskap, och inte försumlighet.

– Det första man ska göra innan man överhuvudtaget kan börja elda är att försäkra sig om att man har en säker eldstad och rökkanal, säger Roger Landelius.

Brandskyddskontroller och sotning ska ske med regelbundenhet. Det är kommunen som i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroller utförs. Fastighetsägaren måste å sin sida

Artikelbild

| Av alla bränder i villa, par- och radhus är 31 procent eldstadsrelaterde. Statistiken är hämtad från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

informera kommunen vid byte av anläggning och/eller bränsle.

– Brandskyddskontrollen kan jämföras med bilprovningen. Kontrollanten utför en motsvarande bilbesiktning på din eldstad, säger han.

Viktigt att veta är att man har ett eget ansvar att hålla rent i eldstaden, oavsett om man eldar i panna eller braskamin.

– Det handlar till exempel om att aska ur, för om det inte görs kan rökkanalen sättas igen och värmen hindras från att stiga. Avgaserna tar sig inte ut och det ryker in.

Askan ska förvaras i ett plåthink med tättslutande lock, och hinken ska placeras på obrännbart material. Helst ska hinkens botten vara lite upphöjd så att det finns en luftficka mellan den och underlaget.

– Först efter tre-fyra dygn kan man vara säker på att det inte finns någon glöd kvar i askan, säger Roger Landelius.

Han understryker också vikten av att alltid följa instruktionerna för just den specifika eldstad man själv har.

– Släng inte instruktionsboken utan låt den finnas kvar i huset, säger han.

– Och elda bara med ved, torr sådan!

Max bör man elda tre kilo ved i timmen, överskrider man detta finns risk att det blir för varmt i skorstenen och eldstaden.

– Om du har eldat i fyra timmar, låt då eldstaden vila lika länge.