Debatt Få sjukdomar engagerar så mycket som cancer. Cancer är en folksjukdom, som drabbar var tredje människa. Ännu fler drabbas givetvis som närstående och anhöriga. Behandling mot cancer är ofta både fysiskt och psykiskt krävande och tar mycket tid. Därför är närheten till behandling viktig.

Sjukvården är skyldig, både i juridisk och i moralisk mening, att leverera behandlingar som uppfyller högt ställda medicinska krav. Allmänheten förväntar sig att vården ges på ett säkert sätt.

Sjukvården ska alltså vara såväl tillgänglig som säker. Behandlingsenheten för onkologi vid Västerviks sjukhus har haft bemanningsbekymmer en längre tid och har fått stänga tillfälligt. Onkologin är organiserad som en länsgemensam klinik, med verksamhet både i Västervik och på Länssjukhuset i Kalmar. Så har det varit i många år, och är följden av ett beslut som fattades i politisk enighet. Eftersom närheten till behandling är så viktig för cancerpatienter har kliniken ett uppdrag att erbjuda behandlingar både i Västervik och i Kalmar. Det politiska uppdraget har inte förändrats och ska inte förändras!

Bemanningsproblematiken har emellertid lett till en situation där patientsäkerheten riskerade att bli lidande. Under en tid har öppethållandet gått att lösa med bl. a. inhyrd personal. Men det finns en gräns för hur stor andel inhyrd personal en verksamhet kan bestå av innan kontinuitet och kvalitet blir alltför mycket lidande. Beslutet att tillfälligt stänga behandlingsenheten för onkologi i Västervik är beklagligt, men var nödvändigt av patientsäkerhetsskäl.

Nu gör regionen ett omtag. Ett helt nytt team av sjuksköterskor och läkare håller på att rekryteras. Annonser ligger ute, sökande finns och intervjuer hålls. Ambitionen är att öppna behandlingsenheten så snart det är möjligt.

Den tillfälliga stängningen i Västervik gör att patientflödena till Kalmar nu ökar. Det behövs därför en ökad kapacitet i Kalmar – annars ökar väntetiderna för patienter i både norra och södra länsdelarna. Därför har länssjukhuset fått låna utrustning från Västervik som ska återbördas när man öppnar igen i Västervik. Alternativet till att flytta utrustningen tillfälligt hade varit att nyinvestera en halv miljon kronor för utrustning som bara behövs en kort period. Det vore inte rimligt.

Den tillfälliga stängningen av behandlingsenheten är ett misslyckande. Den blev nödvändig av medicinska skäl, men bottnar i en längre tids problematik med bemanning. Behandlingsenheten ska öppna igen så snart som möjligt. Onkologiklinikens uppdrag har inte förändrats. Under tiden vidtar sjukvården de steg som behövs för att upprätthålla tillgängligheten.