Giftgas upp genom golvet i Electrolux före detta fabrik

Marken under den före detta Electroluxfabriken i Västervik är förorenad av klorerade kolväten som läckt ut under årens lopp. Vid vattenkontakt bildas en farlig gas som tränger upp genom golvet.

11 juni 2008 15:46
För att minska den hälsorisk som föreligger i delar av den gamla fabriksbyggnaden måste nu företaget Electrolux Floor Care & Small Appliances AB som första åtgärd täta större sprickor och genomföringar i golv i sin tidigare fabrik. Det är Electrolux egen konsult som föreslår åtgärderna.

 

- Skulle detta inte vara tillräckligt finns ytterligare åtgärder att vidta, säger konsulten.

 

 

Vid miljö- och byggnadsnämndens senaste sammanträde beslutades förelägga Electrolux att genomföra de förslag till åtgärder som redovisats i bolagets egen rapport. Resultatet ska redovisas till nämnden senast vid utgången av år 2009.

 

- Gasen är inte ofarlig om man utsätts för den under lång tid. Inne i fabrikslokalerna ligger gashalterna i dag över det tillåtna gränsvärdet, säger miljöskyddsinspektör Christer Ramström på Västerviks kommun.

 

 

Han berättar att experter mätt halterna både inne i fabrikslokalerna och i de omgivande bostäderna, bland annat längs Långskärsgatan.

 

- I bostäderna var det endast låga halter. Fortsatta kontroller kommer att ske även där i framtiden.

 

Gasen uppträder på samma sätt som radongasen och tränger upp genom sprickor i golvet. Precis som när det gäller radon kan man också bygga bort problemet.

 

 

Det var i samband med Electrolux flytt från Västervik som miljö- och byggnadsnämnden begärde att bolaget skulle utföra undersökningar för att bestämma de eventuella föroreningar företaget orsakat under sin verksamhetstid på platsen.

 

Resultatet har visat att marken under delar av fabriken har förorenats av klorerade kolväten. Det är främst trikloretylen, tri, som läckt ut i marken under fabriken. Tri användes förr i tiden som ett effektivt avfettningsmedel.

 

 

De klorerade kolvätena har en densitet högre än vatten. Det gör att föroreningarna sjunker genom marklagren och genom grundvattenmagasinet tills det träffar en tät yta.

 

Föroreningarna söker sig sedan ned i sprickor i underliggande berggrund och återfinns i djupare grundvattenlager i berget. Det så kallade källområdet är lokaliserat under fabriksbyggnaden och orsakar vid kontakt med föroreningarna en gasinträngning av lösningsmedel i delar av fabrikens huvudbyggnad.

 

 

Miljö- och byggnadskontoret ålägger företaget Electrolux att utföra årliga kontroller, tills annat beslut fattas, och redovisa resultatet av dessa till nämnden med start den 30 juni 2010.

 

Västerviks kommun kommer även att lägga in det forna fabriksområdet i sin översiktplan för framtiden.

 

- Så att exempelvis inget dricksvattenuttag i framtiden görs i detta område, säger miljö- och byggnadskontorets chef Mariann Teurnell Söderlund.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell-Arne Karlsson