Skydda den biologiska mångfalden!

8 maj 2019 04:00

Den 1 maj överlämnades en skrivelse och namnunderskrifter, sammanlagt 656, till kommunfullmäktiges ordförande Sverker Thorén med kravet att stoppa allt byggande och exploatering av nyckelbiotoperna vid Tändsticksberget, naturvärdesobjektet Alkärret, hela nyckelbiotopen vid Lögarebergen med angränsande beteshagar och ängar samt annan värdefull natur inom planprogrammet.

Det är vårt ansvar att bevara och skydda den stora biologiska mångfald av rödlistade och hotade växt- och djurarter inom området. Dessa ek- och tallskogar och ängar har bildats under flera hundra år och är i det närmaste omöjliga att återskapa.

Här finns 250 rödlistade arter varav fem är EU-skyddade arter; spillkråka, apollofjäril, ekoxe, läderbagge och hasselsnok.

Området kan göras mer lättillgängligt, naturum kan göra naturstigar och locka Västerviksbor och turister till promenader. Marinan och Slottsholmen ligger också nära. Området gör dessutom staden attraktiv att bo i.

I kommunens översiktsplan (ÖPm2025) står att skogliga nyckelbiotoper har högsta prioritet för bevarande.

Denna stadsnära och exceptionellt unika miljö ska inte förstöras och exploateras för ett fåtal utan göras njutbar för många.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Föreningen Gör naturreservat av eklandskapen!