Rusta upp Hemvärnet

28 februari 2017 06:05

Hemvärnet utgör idag drygt 40 procent av Försvarsmakten och har de senaste åren genomgått en positiv utveckling. I takt med att säkerhetsläget har försämrats i Sveriges närområde har försvaret av det egna territoriet blivit allt viktigare. För detta är Hemvärnet en central aktör. Därför bör Hemvärnet växa i storlek, ges utökade uppgifter och ytterligare kvalificerad materiel.

För att Hemvärnet ska kunna utvecklas ytterligare bör organisationen dessutom få en större autonomi inom Försvarsmakten för att kunna ta långsiktiga strategiska beslut. Därför föreslår Moderaterna att göra Hemvärnet till en egen försvarsgren. Det faktum att Hemvärnet styrs av ett annat regelverk än den övriga försvarsmakten understryker det behovet.

Sverige står idag inför ett antal allvarliga hot, såväl militära som civila. Det kan till exempel handla om allt från traditionella militära angrepp till sabotage mot kritisk infrastruktur. Hemvärnet har på grund av sin höga tillgänglighet och att organisationen finns på plats i hela landet en viktig roll i att försvara mot sådana angrepp. Moderaterna anser därför att Hemvärnet bör utökas numerärt, ges mer kvalificerad materiel och dessutom ges i uppgift att, i högre utsträckning än idag, skydda till exempel hamnar, vattenverk och IT-infrastruktur.

Hemvärnet har även en viktig roll i att stödja samhället i händelse av kris. Detta kunde vi bland annat se ett bra exempel på vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Med ett ökat terrorhot och klimatförändringar som kan leda till krislägen som översvämningar och skogsbränder, vilka kräver omfattande polisresurser, skulle en ökad användning av Hemvärnet kunna vara en lösning. I Danmark finns ett särskilt polishemvärn som underställs polisens befäl och som kan hjälpa till med bland annat trafikreglering och bevakning. Det är en lösning som även vi i Sverige skulle kunna använda.

Modern krigföring handlar till stor del om att kunna ha avancerade tekniska system som är överlägsna motståndarens. Men, det handlar också lika mycket om att ha en god beredskap och hög tillgänglighet hos de egna förbanden för att snabbt kunna möta en motståndare. I den aspekten är Hemvärnet överlägset. Därför anser vi att Hemvärnet är en organisation som har framtiden för sig, och som bör ges ett erkännande och ett större ansvar för att stärka Sveriges säkerhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Wallmark (M) försvarspolitisk talesperson Jan R Andersson (M) ledamot i Försvarsutskottet