Insändare Vi anser att Barn- och ungdomshälsan bör fördubblas för att kunna möta de ständigt ökande behoven. En god och jämlik psykisk hälsa och goda uppväxtvillkor är en förutsättning för alla barns och ungas välbefinnande. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Det har rapporter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visat under flera år. Under det senaste decenniet har andelen barn i åldern 10–17 år som fått en psykiatrisk diagnos av läkare inom den specialiserade vården eller förskrivits psykofarmaka ökat med 100 procent. Att fler som behöver stöd söker och erbjuds stöd är positivt. Den ökande psykiska ohälsan är varken acceptabel eller hållbar.

Därför måste vi arbeta än hårdare för att stärka barn och ungas psykiska hälsa så tidigt som möjligt.

För att regionens barn- och ungdomshälsa ska ha den kapacitet som krävs för att möta det ökade behov som finns måste deras verksamhet utökas. En successiv ökning för att till slut fördubblas är nödvändigt för att alla barn och unga i hela länet ska få stöd så tidigt som möjligt. Nu när Region Kalmar län ska följa den nationella satsningen på nära vård borde det även gälla den psykiska hälsan för barn och unga!

Därför frågar vi i Vänsterpartiet i en interpellation på regionfullmäktige hur den nya majoriteten tänker försäkra att alla barn och unga i hela länet får den vård de behöver i tid vid psykisk ohälsa? Det finns inte ett enda konkret förslag i regionplanen och ni har röstat nej till Vänsterpartiets olika förslag.