Gör naturreservat av eklandskapen

19 mars 2019 04:00

Inrätta ett kommunalt naturreservat av eklandskapen vid Tändsticksberget och Lögarebergen!

Jag hoppas att kommunens invånare och politiker förstår och känner till vilka tätortsnära naturpärlor vi har i områdena vid Tändsticksberget och omkring Lögarebergen. Det artrika eklandskapet som börjar vid Gränsö och fortsätter på Norrlandet behöver ett sammanhängande skydd. Stora delar av områdena är nyckelbiotopsklassade, vilket innebär att det är områden som med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens hotade växter och djur. Nytt planprogram för området är under utarbetande. Jag är orolig för att kommunens planerare kommer att föreslå exploatering här.

Naturen är mycket viktig för alla människor, speciellt om den finns i närområdet och kan nås utan bil. Det är bra för både hälsan och miljön. Jag ser att många promenerar, joggar och cyklar utmed Gamlebyviken över Slottsholmen mot Norrlandet.

Tänk om det fanns markerade stigar som bjuder in dig till det vackra eklandskapet vid hagarna med hästar sommartid och vid hällmarkstallskogen utmed havet samt den vackra grusvägen från Norrlandsvägen till Rutsbergsgatan. Turister skulle kunna få tips på ett axplock av vacker natur och dessutom ta ett bad vid Lögarebergen. Det skulle kunna finnas informationsskyltar om värdet av de gamla ekarna, tallarna, hagarna, ängarna, alkärret, Kålgårdsviken mm. Från Naturum vid Kulbacken borde det också finnas en markerad led till Tändsticksberget med liknande skyltar om naturvärdena i eklandskapet. Vilken tillgång denna natur är även för skola och förskola i området!

Det finns en rik biologisk mångfald i de här områdena med flera rödlistade och skyddade arter enligt EU:s art- och habitatdirektiv. De skulle få ett bestående skydd om ett reservat bildas. Den svenska rödlistan är en förteckning över arter som kategoriseras utifrån deras risk att dö ut nationellt.

Drygt 500 personer har skrivit på ett upprop om att bevara naturen vid Tändsticksberget och omkring Lögarebergen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunilla Nilsson