Insändare Peer support kan översättas med professionell kamratstödjare eller certifierad stödperson. Det är en ny yrkesgrupp inom psykiatrin som består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Syftet med peer support är att stötta patienterna, ge hopp och minska stigma. Bland annat England och Holland har arbetat med peer support i många år med goda resultat, vårdtider har kortats och patienter har fått en större tro på att de kan återhämta sig från sin sjukdom. I Sverige har utbildningsinsatser genomförts i samarbete med fyra pilotlän – Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Västerbotten – där de nyblivna peer supportrarna sedan anställts. Det långsiktiga målet är att peer support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina vårdkontakter.

Psykiatri Skåne har sedan några år tillbaka åtta personer med egen erfarenhet anställda som mentorer eller brukarspecialister. Dessa personer bidrar med ett specifikt patientperspektiv i verksamheten med fokus på återhämtning.

Denna nya yrkesroll används även i Jönköping och i Västra Götaland med goda resultat om minskad slutenvård.

Därför vill vi i Vänsterpartiet nu att erfarna patienter ska anställas inom psykiatrin till att stödja och lotsa andra patienter i tillfrisknandeprocessen. Personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom eller kognitiva funktionsnedsättningar kan erbjuda patienter hjälp som kompletterar den befintliga vården.

På nästa regionfullmäktige frågar vi den nya regionmajoriteten på vilket sätt de kommer att se till att även Region Kalmar län kan tillvara ta denna goda erfarenhet från närliggande regioner och själva inrätta en ny yrkesroll – peer support – inom psykiatrin?