Debatt Svar på artikel från Lärarnas Riksförbund i NT 30/10

I Sverige ska det inte spela någon roll vem du är eller varifrån du kommer. Svensk skola ska ge alla en bra start i livet. Men så är det inte i dag. Nästan var femte elev når inte tillräckligt höga kunskaper för att läsa vidare på gymnasiet. Det kan vi aldrig acceptera. Därför välkomnar vi det arbete som Skolkommissionen har gjort. Men det behövs mer. Därför pekar Alliansen gemensamt ut fyra reformer som vi tycker krävs. Detta är inte partitaktik som Lärarnas Riksförbund påstår i NT, utan högst väsentligt för att fler elever ska nå målen. Vi vill ha:

Hög kvalitet i alla klassrum

Vi anser att Skolverket och Skolinspektionen ska få starkare muskler att agera och stötta skolutveckling på skolor där många elever inte når målen. Skolor med svagare resultat ska få mer resurser. Men en förutsättning för detta är också att det ställs tydligare krav på förändringsarbete på skolorna. Därför behövs nationella kvalitetskrav och målsättningar som gör att alla i skolan jobbar mot samma mål och att kraven och målen följs upp.

Fler skickliga lärare

Vi behöver fler skickliga lärare i de klassrum där behoven är som störst. Detta var en av OECD:s tydligaste rekommendationer till Sverige. Därför vill vi fortsätta att utveckla den reform med förstelärare som Alliansregeringen påbörjade och särskilt satsa på skolor i utanförskapsområden. Lärarna som jobbar med de svåraste utmaningarna ska bli fler och få högre lön.

Mer undervisning

I Sverige går elever nästan ett helt år mindre i skolan jämfört med elever i andra länder. Samtidigt visar forskning att fler skoltimmar leder till stärkta kunskaper. Därför behöver eleverna få mer tid med sina lärare. Detta slår även Skolkommissionen fast. Vi vill ha en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder.

Ett aktivt skolval

Alliansen vill införa ett aktivt skolval och i enlighet med OECD:s rekommendation, förbättra informationen som föräldrar och elever får när de ska göra sitt val. Vi vill också att det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt jämföra skolors resultat.

Vi alliansledamöter på östgötabänken anser att det behöver tas ett brett grepp om svensk skola. Vi är också beredda att fortsätta investera i våra elevers skola. Därför att Sverige ska vara en kunskapsnation som ger alla elever en bra start för vuxenlivet.