Stor potential för drönartester

4 maj 2019 04:00

Vi har en otrolig potential som vi redan har börjat investera i – vårt luftrum och vår skärgård. Vi har förutsättningar i världsklass för att testa både flygande och vattengående drönare.

Kommunens investering består idag av att medverka i ett projekt för att utveckla ett drönartestcenter i Västervik. Projektet finansieras till stor del av Vinnova och drivs av RI.SE tillsammans med en konsult. Men vi anser att det behövs mer, och snarast. Ska potentialen realiseras behöver kommunen arbeta bredare och ta en tydligare ledarroll i utvecklingen. Vi kan inte sätta all vår tilltro till endast detta projekt utan måste även vara drivande på egen hand.

Drönare används inom en mängd skiftande verksamheter och har stor potential inte minst inom miljöteknik med hållbart jord- och skogsbruk, övervakning av utsläpp, inventering av naturresurser och resurseffektivisering som stora områden. Tekniken är bara i sin linda och en liknande testverksamhet att jämföra med är vintertest av fordon i Norrbotten. Där finns idag 20 operativa testanläggningar som omsätter drygt 1,5 miljarder kronor per säsong, sysselsätter nästan 1 300 människor och genererar under säsong långt över 3 000 gästnätter i regionen, varje natt. En rAps-kalkyl visar att en tillväxt inom testnäringen som motsvarar en omsättningsökning på 20 miljoner kronor samt tolv anställda kan generera totalt 22 nya årsarbeten, det vill säga tolv direkta och tio indirekta arbetstillfällen (en sysselsättningsmultiplikator på ca 1,8).

Jämförelsen är självklart inte exakt överlappande, men det är bra exempel på de ekonomiska möjligheter som finns med att vara ett internationellt erkänt center för högteknologiska tester. Ett center som Västervik har alla möjligheter att bli om vi arbetar för det.

Förutom att vara ett testcenter (en form av besöksnäring) för utomstående företag så ger positionen även stor potential för nya företagsetableringar, att forma nya tekniska utbildningar och att statliga verk och myndigheter också placerar sin drönartestverksamhet här.

Kommunen bör därför arbeta för att ge företag möjligheter att nyttja luftrum och skärgård, och samtidigt ge stöd i att möta alla de regler och krav som kommer att ställas. Vi har känslig natur med ett rikt fågelliv, militära övningar och annan verksamhet som bör tas i beaktande när drönare testas. Att ha tydliga strukturer för att se till att dessa regler följs är av största vikt för en långsiktigt hållbar verksamhet. Tar kommunen en aktiv roll har vi också större möjligheter att framöver påverka så att våra naturvärden i praktiken verkligen skyddas, såsom exempelvis häckningstider och -platser för sjöfågel.

Vi i Liberalerna ser detta som en av de största möjligheterna för Västerviks näringslivsutveckling och hoppas att vi gemensamt kan arbeta för denna enorma potential.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulf Nilsson Lars Johansson Liberalerna i Tjust