Debatt Det råder bostadsbrist i 243 av Sveriges 290 kommuner och till 2025 behövs över en halv miljon nya bostäder. De senaste åren har bostadsbyggandet ökat, och byggtakten var 2017 i paritet med miljonprogrammet. Men även om stadsplanerarna eftersträvar ett varierat byggande ser vi stora skillnader mellan vad som byggs och de bostäder svenskarna efterfrågar.

I en ny Sifoundersökning på uppdrag av TMF svarade tre av fyra svenskar att de vill bo i enfamiljshus, men ändå utgör dessa bara 26 procent av alla nybyggda bostäder. I Kalmar län är endast 31 procent de nya bostäderna enfamiljshus.

För att lösa den akuta krisen har kommunpolitikerna i stället valt den enklaste lösningen, nämligen att nästan enbart bygga flerbostadshus – Boverkets siffror visar att andelen ny mark för bebyggelse av enfamiljshus stadigt sjunker. Men en hållbar bostadsmarknad behöver en balans mellan olika typer av bostäder och boendeformer. Den ensidiga förtätningsstrategi vi ser i många kommuner är en kortsiktig lösning som spär på bostadssegregationen.

För att bryta trenden krävs en radikal förändring i kommunernas processer för att tillhandahålla mark till bostäder. Det bör dels ställas krav på kommunerna att planera för blandad bebyggelse, men de behöver också styra byggandet efter olika inkomstgruppers behov. För att få ner priset för förstagångsköpare och andra inkomstsvaga grupper skulle till exempel innovativ användning av tomträtter innebära stora möjligheter.

Därför är det positivt att Centerpartiet föreslår en ny form av tomträtt med hyrköp av mark för bostäder. Enligt förslaget skulle en del av boendekostnaden avsättas som egen insats för tomträtten och resterande del betalas till ett förutbestämt pris vid ett senare tillfälle. Denna reformerade tomträtt undviker problemen med dagens tomträttssystem, vilket skulle öppna upp stora möjligheter för varierat byggande som verkligen möter svenskarnas efterfrågan.

Det är dags för både riksdags- och kommunpolitiker att lyssna på befolkningen. När tre av fyra svenskar vill bo i enfamiljshus måste Kalmar läns kommunpolitiker ta ansvar för ett långsiktigt hållbart byggande, i stället för att ensidigt bygga sig ur bostadskrisen med flerfamiljshus.