Vattenfall: "Inga belägg för negativa följder"

Svar på debattartikeln "Vindkraft – kejsarens nya kläder" den 11 februari.

Debatt 27 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och världen är i akut behov av förändring och att hitta alternativa sätt att producera el. De klimatförändringar vi står inför, med ökande temperaturer och extrema väderskiftningar, är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och arters överlevnad just nu. 

Vårt mål på Vattenfall är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vindkraft är ett av de viktigaste energislagen för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläpp. Vindkraft bidrar till stor klimatnytta och är avgörande, i samverkan med andra fossilfria energikällor, i den omställning av samhället som krävs för att klara klimatutmaningen.

Som debattörerna Magnus Kasselstrand och Largunnar Nilsson från Tjust Fågelklubb skriver, stod vindkraften den 1 februari för 5 procent av Sveriges energitillförsel. Två dagar senare stod dock vindkraften för 21,6 procent av elförsörjningen i landet och under 2021 väntas vindkraften står för i snitt cirka 20 procent av elproduktionen i Sverige.

Sverige lider inte av elbrist, tvärtom exporterar vi mer el än vad vi importerar. Däremot kan effektbrist uppstå, bland annat på grund av problem att transportera elen från norra till södra Sverige. För att undvika effektbrist behövs bland annat mer elproduktion i södra Sverige, där den största elkonsumtionen finns för närvarande.

Just nu undersöker vi möjligheten att etablera vindkraft i ett område i Vimmerby och Västerviks kommuner. Den potentiella vindkraftparken skulle kunna bidra med en betydande del förnybar energi till södra Sverige och därmed vara en viktig del i kampen mot klimatförändringar. När vi planerar nya vindkraftparker är påverkan på natur- och kulturmiljön samt människors levnadsmiljö centrala frågor och vi anpassar kontinuerligt våra projekt för att minska vår påverkan på den biologiska mångfalden.

En vindkraftpark av detta slag kräver tillstånd enligt miljöbalken och vi behöver noggrant redovisa för vindkraftparkens miljöpåverkan i vår tillståndsansökan. Ansökan genomgår sedan omfattande prövningar i vårt svenska rättsväsende innan tillstånd ges. Det finns inga bevis eller erfarenheter av att en vindkraftpark skulle innebära en miljökatastrof, som skribenterna hävdar. Inte heller finns belägg för att vindkraft skulle påverka turism och besöksnäring negativt.

Vi arbetar aktivt för att bidra till positiv utveckling inom de områden och samhällen vi verkar och vi lägger stor vikt vid dialog med de intressenter som kan påverkas av vårt vindkraftsprojekt. Vi ser gärna ett nära samarbete med lokala ornitologer för att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för samexistens mellan fåglar och vindkraft i området.

Mer information om vårt vindkraftsprojekt finns på www.vattenfall.se/vastratjust


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Hopp eller misströstan i vindkraftverkens skugga?

Minst 1000 personer kommer kräva skadestånd – om vindkraftsparkerna blir av • Lämnade över protestlistor i dag

Debatt: Vem vill bo granne med en vindkraftsindustri?

Debatt: Kärnkraften var en återvändsgränd

Debatt: Fågelklubben säger nej till all vindkraft i Västervik

Visa fler