SD: "Vi kräver att klimatstrategin arbetas om"

I den energi- och klimatstrategi som går upp till beslut i kommunfullmäktige den 25 oktober förutsätter de styrande rödgröna att Västerviks kommun och invånarna i kommunen ska minska sina utsläpp av koldioxid med 16 procent varje år. Detta för att utsläppen ska vara nere på noll år 2040.

Debatt 21 oktober 2021 06:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man vill dock helst att utsläppen ska vara nere på noll redan om nio år, år 2030. Detta skulle kräva en minskning av utsläppen med 30-35 procent per år de kommande nio åren.  

Det är i sig lovvärt att minska utsläppen av koldioxid. Det är dock uteslutet för oss Sverigedemokrater att anta en strategi som innehåller så orealistiska mål som denna energi- och klimatstrategi: även de rödgröna borde rimligen kunna förstå, att en så drastisk minskning av utsläppen på så kort tid inte kan ske utan att skada industri och näringar i kommunen, liksom medborgarnas tillgång till drivmedel till rimligt pris och allvarligt skada livsmöjligheterna för många människor, i synnerhet i de mindre orterna och på landsbygden. I strategin finns inte heller någon konsekvensanalys för vare sig kommunen, våra företag eller för de enskilda medborgarna. Innan vi ens diskuterar den typ av krav som ställs i strategin, måste en konsekvensanalys göras.  

I förslaget till energi- och klimatstrategi sägs att kommunen ansvarar för att kunna leverera en trygg och säker energiförsörjning. Då kan den inte bara bestå av vindkraft och solkraft. Vind- och solkraft är inte väderoberoende. Landbaserad vindkraft ger inget positivt till kommunen, utom olika problem för närboende medborgare, förstörda landområden, störd besöksnäring mm.  Vindkraft är inte förnyelsebar, det är det bara vinden som är. Efter cirka tjugo år ska nya vindkraftverk byggas, med mera stål och cement.  

Vad kommunens energi- och klimatstrategi istället måste utgå från är ett energisystem med långsiktigt hållbar energi. Energisystemet måste ha hög leveranssäkerhet och kunna stabilisera försörjningen vid olika störningar, inklusive tekniska fel i systemet. Det innebär att det också måste innehålla en avsevärd del planerbar kraft, där energiförsörjningen från kommunens egna värmekraftverk också ingår.

Mest sannolikt är det kärnkraft på nationell nivå, som dagens inkompetenta regering gör sitt bästa att sabotera förutsättningarna för. Kärnkraft är långsiktigt hållbar och fossilfri. Den fjärde generationens kärnkraft har stora utvecklingsmöjligheter och kan använda redan upparbetat kärnbränsle. Till exempel Frankrike, Ryssland och Kina satsar idag på fjärde generationens kärnkraft. SMR (small modular reactors) förutses få en viktig roll i de nya energisystemen, bland annat för att tillverka vätgas. Därmed inte sagt att ny kärnkraft behöver etableras inom Västerviks kommun.

Ytterligare en svaghet med kommunens förslag till energi- och klimatstrategin, är att det inte utgår från det scenario för klimatförändringar som idag anses mest sannolikt. Istället borde energi- och klimatstrategin utgå från IPCC:s senaste rapport IPCC-AR6. I den rapporten bedöms de scenarier som Västerviks kommuns energi- och klimatstrategi utgår från, som mindre sannolika. Detta påverkar naturligtvis kraven på utsläppsminskningar.  

Strategin behöver också kompletteras med hur vi kan skapa nya våtmarker och deras positiva inverkan på koldioxidutsläppen.  

Så länge kommunens energi- och klimatstrategi genom bland annat konsekvensanalyser inte på något trovärdigt sätt kan förklara hur de uppsatta målen ska kunna nås, kommer vi Sverigedemokrater inte att kunna ställa oss bakom den. Vi kräver istället att strategin arbetas om.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Kärnkraften var en återvändsgränd

Debatt: Sjölander (M): "När tillgången på energi minskar, så minskar även vårt välstånd"

Debatt: Vart tog bondförnuftet vägen?

Debatt: M:s energipolitik största hindret för lägre elpriser

Om vi drabbas av elbrist – hemligstämplad krisplan • Vanliga bostadskvarter kan släckas ner

Visa fler