Fram till den 23 januari kan den som har synpunkter på den nya detaljplanen komma in med sina synpunkter. Planen är efterlängtad bland många Blankaholmsbor. För större delen av planområdet gäller en plan från 1969. Då var Blankaholm ett helt annat samhälle. Det dominerades av det stora sågverket. Stora delar av området är planlagt för sågverkets behov.

I dag är sågverket nedlagt och rivet. Däremot har sågverksepoken satt spår i området. På några platser finns gifter i marken, på andra håll består marken av utfyllnadsmaterial från sågverksverksamheten. Kvar finns betongfundament från industribyggnaderna. I planen sägs att det finns risk för sättningar, ras och skred när betongkonstruktionernna åldras och blir svagare.

Avsaknaden av en modern plan har ställt till det för näringslivet på orten. Gästhamnen är i behov av underhåll, men eftersom spelreglerna för området varit osäkra har man fått skjuta på underhållet. Några uthyrningsstugor har inte kunnat användas den senaste säsongen. De fick inte förlängt bygglov eftersom de står uppställda på mark som är planerad som industrimark.

I förslaget till ny plan uppdaterar man plankartan efter den verklighet som gäller. Tre fastigheter som redan i dag används som bostäder blir bostadsfastigheter.

Barkängen, ett område där marken till stor del består av organiskt utfyllnadsmaterial, tillåter man bland annat uppsätllning av husvagnar och villavagnar. Man vill inte tillåta bostäder eftersom det är osäkert vad marken klarar av att bära. Husvagnar innebär inte samma belastning.

Man uppdaterar även planen så att marken närmast vattnet kan användas för besöksnäringen. Det gäller till exempel de omstridda uthyrningsstugorna.

Den 11 januari kommer det att hållas ett informationsmöte om förslaget till detaljplan i skolhuset i Blankaholm.