Logga in
Logga ut

Moderaterna Norra Tjust

Över ån efter vatten?

Gamleby

Inom en nära framtid skall Kommunfullmäktige fatta beslut om fortsatt handläggning av den kommunala vattenförsörjningsplanen vars syfte sägs vara att skapa en vattensituation som sträcker sig över flera generationer framöver. Gott så.

Problemet
Ytvattentäkten räcker inte och håller inte den kvalité som konsumenten kan förvänta sig, har man kommit fram till. Dessutom ligger vattentäkten precis intill flygplatsen som, efter utbyggnad och eventuell ökad trafik, ställer sjön Hjorten under stor press med risk för dagvattenläckage och hemska konsekvenser i händelse av en olycka. Trots att motsättningen vatten/flygplats påpekats av huvudmannen för vatten, VMEAB, så har politiken valt att blunda från det.
Ett annat stort problem, som inte tas på tillräckligt stort allvar i vattenförsörjningsplanen, är att ledningsnätet är så gammalt och dåligt att den i särklass största förbrukaren utgörs av läckage i rören. Det handlar om ca. 25% av producerat vatten vilket är helt oacceptabelt.
Den uppmärksamme läsaren inser att något måste göras - men vad?

Lösningen
Många sidor är det, i vattenförsörjningsplanen, där kontentan av resonemanget är att vatten skall hämtas i Edsbruk drygt 40 km från den kommunala tätorten. Därifrån skall man förse hela kommunen med vatten vilket säkerligen låter bra i mångas öron men risken är att man tar sig vatten över huvudet, för att vara lite lustig.
Sandåsarna kring Edsbruk är det sista  stoppet för det vattenflöde som börjar i Åtvidaberg och banar sin väg via Uknadalen och genom Storsjön.

Det finns sannolikt vatten så det räcker i Edsbruk.
Vilka konsekvenser får det för de människor som bor i ett eventuellt kommande vattenskyddsområde? Risken att det läggs en död hand över Edsbruk, Ukna, Uknadalen och området runt Storsjön är uppenbar. Om syftet ursprungligen var att säkra vattenförsörjningen för generationer till priset av försörjningen för generationer i norra kommundelen är det en Phyrrusseger av största format.
Det kan vara lockande att lägga en gigantisk vattentäkt längst bort i kommunen där ”ingen” ser men även där finns människor av kött och blod, med framtidsdrömmar och efterkommande som skall leva av den jord där de lever.
Ska de offras?

Alternativen
Västerviks kommun lider inte brist på vatten.
Det finns många sjöar på betydligt närmare håll som kan komplettera Hjorten.
Det finns ett oerhört, näst intill outtömligt, vattenförråd i form av Östersjön där det är fullt realistiskt att hämta vatten som avsaltas och blandas in med vatten från Hjorten. Detta alternativ har vattenförsörjningsplanen avfärdat på osäkra grunder redan tidigt i processen.
Det finns en stor besparing genom att åtgärda läckage i befintligt ledningsnät.

Med tanke på att detta gigantiska projekt kommer att kosta väl över en halv miljard finns det all anledning för Kommunfullmäktige i allmänhet och Du som sitter i Kommunfullmäktige i synnerhet att sätta ner foten och kräva en grundlig utredning av ovan nämnda alternativ.

Tänk på det inför kommande KF sammanträde.

Som en boll....

..........kommer kommunens spekulationer i stigande räntor åter upp i dagens ljus. Denna gång genom Inger Wimans insändare som påtalat onödiga kostnader långt över 100 miljoner samt en urgröpning av kapitalet kring 200 miljoner.

När detta först kom upp genom en medborgarfråga i Kommunfullmäktige mars 2016 avfärdade Kommunchefen och Kommunalrådet frågan genom att glida på sanningen om ett KF beslut samt att i allmänna ordalag påtala nödvändigheten av denna ”försäkring”. Det hade redan då varit klädsamt med en ”pudel” där man kunnat medge att det fattats felaktiga beslut beroende på tron om stigande räntor. Då hade frågan varit ur världen och man hade kunnat vidta åtgärder för att minimera skadan i stället för att bara låta allt rulla på.

Självklart är det av yttersta vikt att hantera finanserna så klokt som möjligt. Det svåra är att hitta denna kloka nivå. Har man skulder på flera miljarder finns det många där ute som vill ”hjälpa till” med olika finansiella konstruktioner. Nordea har varit extra framgångsrik gentemot Sveriges kommuner genom att tillhandahålla räntesäkringsinstrument. En framgång som gynnat banken med ca. 130.000.000 SEK till och med 2016, bara från Västerviks kommun. Säljaren, tillika kommunens ”rådgivare”, har fyllt sin personliga kassa med provisionsintäkter.

Det finns en inbyggd fara i den kommunala organisationens intresse av komplicerade ekonomiska konstruktioner med bolag, kommun, moderbolag, swappar, borgensavgifter etcetera som ömsom skymlar likt ett töcken i diskussionerna med politiker, tjänstemän och allmänhet. Risken är att ingen vet vad den andre gör. Med bakgrund av de argumentationsväxlingar som varit verkar det som om ingen vet vad de gör. Skall vi då hålla på?

Enklare är att ta upp lån hos Kommuninvest med olika löptider till den kostnad som råder. Då behöver vi ingen omfattande finansavdelning, vi får bita i det sura äpple som räntekostnaden utgör och vi kan framför allt ägna oss åt det vi skall - leverera fullgod service till kommunens medborgare

Överum först!

GAmleby Västerviks kommun är unik för södra Sverige i så måtto att den är glest bebodd och stor till ytan vilket gör att förutsättningarna är inte jämt fördelade. Vi här uppe i norr kan synas ligga lite ”off” i såväl kommunen som länet. Därom vittnar inte minst knackiga kommunikationer, dålig basservice och tomt gapande skolor.

Å andra sidan är det vår del av kommunen som ligger närmast den ”fjärde storstadsregionen” Linköping/Norrköping. Där växer det så det knakar med många, och spännande, framtidsverksamheter som innebär inflyttning och expansion. Av den anledningen har Åtvidaberg blivit en attraktiv ort att bo i med höjda bostadspriser och ökad efterfrågan på bostäder. Om vi hanterar situationen klokt kan vi utnyttja det uppkomna läget och satsa på Överum som boende och företagarort.

Överum är redan i dag ett samhälle med många framgångsrika företag där Överums Bruk och Svensk Presshärdning är motorer med en vilja att expandera. Växande företag behöver personal, god infrastruktur och god basservice i form av sjukvård, skolor/dagis mm.

Därför måste vi göra Överum ännu mer attraktivt för boende i kombination med goda pendlingsmöjligheter vilket möjliggör att den ene i familjen kan jobba på lokalt och den andre kan pendla norr- eller söder ut.

Politiken kan bidra till detta genom att utveckla/säkra offentlig service i form av sjukvård, tandvård, förskola, skola och äldreomsorg. Med attraktivitet följer utveckling i form av restauranger, butiker och andra tjänster. Även turister tycker att en levande ort är bättre än en död.

Till detta kommer den eviga frågan om kommunikationer. Kort uttrycker vi det i form av en kraftigt förbättrad väg 35 norr ut som klarar företagens transportbehov och en ökad pendling. Tåg i all ära men det visar sig nästan dagligen att tiden runnit ut för tåget då det aldrig kan återta sin position i en distributionskedja, aldrig kunna erbjuda nödvändig restid eller återvinna förtroendet hos den resande befolkningen.

Det här är en långsiktig strategi där vi drar nytta av vårt unika läge intill en expanderande storstadsregion genom att erbjuda det vi har i form av en annan sorts boende. En utveckling norr ifrån är det snabbaste sättet för hela kommunen att växa..

Därför vill vi satsa i Överum.

Viktigt inför valet 2018

Gamleby Nu är det mindre än ett år kvar till valet. I dagarna har Riksdagen haft sitt sista högtidliga öppnande för denna mandatperiod. Man anar att politiken gått in i valläge - inte minst för landsbygden. Snart kommer såväl Kommun som Landsting, eller Regionkommun som det kommer att heta, vakna till liv och flirta med oss som bor utanför tätorterna. Även om vi är få så är våra röster värdefulla.

”Hela landet skall leva” har snart sagt alla partier sagt inför de flesta föregående val - med resultatet att allt större delar av landet slutat leva. Det handlar om nedlagd telefoni, försämrade kommunikationer, nedlagda skolor och nedlagd eller kraftigt försämrad sjukvård där ”kronan på verket” är att kvinnor i Norrland tvingas lära sig hur man föder barn i bil. Utan denna service kommer hela landet inte att leva. Svårare än så är det inte.

Vårdcentralen i Överum
I vår kommun behöver inte kvinnor lära sig att föda i bil. Vi har en vårdcentral i Överum som när den invigdes bemannades av läkare, sköterskor, tandläkare, tandhygienist, tandsköterskor och Apotek. Nu är allt nedlagt och innevånarna i norra kommundelen tvingas resa till Gamleby för att få primärvård. En resa till Gamleby kanske inte tycks så lång men för en sjuk äldre i Överum utan bil eller en sjuk äldre längst norr upp i kommunen kan det vara väl så besvärligt att ta sig dit.

Det var inte personalbrist som gjorde att den fullt fungerande, och överpresterande, vårdcentralen i Överum lades ner. Det var den privata driftformen och/eller personliga motsättningar som låg bakom att den socialistiska majoriteten gjorde så att Överumsborna blev stående utan lokalproducerad vård. Ett bra exempel att planekonomi inte fungerar.
Självklart går det att få någon som vill ta över verksamheten - bara villkoren är de rätta, och långsiktiga.

I dagens Västervikstidning (13/9) säger företrädare för Överum, Överums Bruk och Svensk Presshärdning att lokal sjukvård är av yttersta vikt för att kunna klara rekryteringen i den expansiva fas man befinner sig i.
Vi har alltså lyckan att ha framgångsrika företag i Norra kommunen/Norra länet som behöver expandera. Kanske de avstår eller rent av flyttar för att Landstinget inte kan ordna med den sjukvård som alla har rätt till. Det är, kort sagt, skandal!
Med en vårdcentral i Överum skulle bördan på Gamleby bli mindre vilket vore till nytta för alla parter.

Förbättrad väg 35
En annan viktig fråga, som även den delvis ligger i Landstingets eller kommande Regionkommuns händer, är kommunikationerna. För att ovanstående företag skall kunna expandera och konkurrera måste gods- och persontransporter förbättras. Pendlingsmöjligheterna måste förbättras så att, till exempel, den ene i familjen kan ta sig till arbete i Åtvidaberg/Linköping, eller rent av Västervik, samtidigt som den andre har sin utkomst i Överum. Tyvärr har tågtrafiken med önskvärd tydlighet, trots otaliga löften om förbättring, visat sig oförmögen att leverera tillfredställande. Därför är det av yttersta vikt att vi får en fullvärdig väg mellan Överum och Linköping.

En förbättrad väg skulle även förbättra för godstransporterna då tåget ej heller här är ett alternativ.

Moderaterna i Norra Tjust, kommer därför att göra allt vi kan för att uppmärksamma detta inför kommande val.

Vad Är det för fel på tågtrafiken

Gamleby Bjärka Säby med Tjustbanan till vänster och Stångådalsbanan till högerTåget mellan Linköping och Västervik, eller snarare mellan Norsholm och Västervik som det var från början då Åtvidaberg var större än Linköping, har gått sedan 70-talet, 1870-talet alltså. Fram till vårt närmaste 70-tal fungerade tåget. Till att börja med var banan privat, därefter gick den över till SJ och på senare år har den varit föremål för ”privatisering” innebärande fördelat ansvar vad gäller bana och tågtrafik.

Tåget var viktigt när det begav sig. Grundläggande för tågtrafik är banan. Utan bana - inget tåg. Tar vi sträckan Överum - Falerum så fanns där fyra stinsar med ansvar för stationshus, magasin och bana. Varje morgon inspekterades banan varvid eventuella hinder så som nedfallna träd, löv, snö och is avlägsnades. Därefter rapporterades banan klar för trafik och tågen kunde börja gå. Som alla förstår var det en apparat att driva tågtrafik på den tiden - men det fungerade.

I takt med att våra transport och logistiksystem har förändrats vad gäller såväl person- som yrkestrafik har tågets betydelse i dessa system minskat. Industrin har högre krav på ”just-in-time” där komponenter skall anlända produktionslokalen när den förbrukas — varken förr eller senare, vilket i sin tur kräver kortare tid i lager och under transport. Logistikcenter för konsumentprodukter byggs upp runt om i landet och här passar tåget in till mycket liten eller igen del.

Vad är det då för fel på de som ansvarar för tåget - det fungerade ju för ett hundra år sedan? Inkompetens, ovilja eller är det bara så enkelt att tiden runnit ut för tåget? Betänker man den tekniska utveckling som vägtrafiken genomgått under senare år med fordon, vägar och distributionssystem. Jämför det med tågtrafiken så borde alla och envar inse att tiden är ute för tåg på sträckor med så låg densitet som vi har på banan Västervik-Linköping.

Det finns ingen teknik som kan ersätta den mankraft som stinsarna och deras personal lade ner för att banan skulle fungera i slutet av 1800-talet. Löven, snön och nedfallna träd måste bort. Görs inte det förfaller banan, tågen försenas/ställs in. Individer och företag väljer andra sätt att förflytta sig själva, sina varor och sitt gods. Det är vad vi ser nu med över 1.200 inställda avgångar under 2017, t.o.m augusti.

Vi kan diskutera huruvida reservdelsförsörjningen och/eller verkstaden kan förbättras. Vi kan diskutera om banverket kan göra förbättringar. Vi kan diskutera elektrifiering och piffigare tåg. Inget kan förändra det grundläggande faktum att en bana kräver daglig tillsyn vilket vi inte anser oss ha råd med. Förtroendet för tågtrafiken är så lågt att människor löst sin egen situation på sitt sätt och för att ändra dessa vanor krävs många, många år av klanderfri trafik vilket i sin tur kräver oerhörda investeringar.
Hur mycket skattepengar vi än stoppar in i tågtrafiken kommer det aldrig att räcka. Hur länge skall denna kostsamma palliativa vård av den nostalgiska, klimatsmarta och kostnadseffektiva dröm om ett tåg som finns där för alla - alltid?

Det är därför Moderaterna i Norra Tjust förespråkar en kraftigt förbättrad väg 35 till Åtvidaberg och norr där om.

Det kommer att skapa tillväxt i Kommunens norra delar vilket kommer hela kommunen till del.

Välkommen till Moderaterna Norra Tjust’s blogg!
Här kommer vi att delge Dig våra tankar utifrån vårt perspektiv här uppe i Norra
Västerviks kommun i Norra Kalmar län.
Allt sedan Axel Oxenstiernas dagar och nu senast sedan början av 1800-talet har vi levt i
ett ”byngligt” län. Det är långsmalt med vatten på ena sidan. Det har präglats av
maktkamper mellan norr och söder vilket bl.a. ledde till ett Norra- och ett Södra Kalmar
län i många sammanhang.
På kommunal nivå har Västerviks kommun råkat bli en av södra Sveriges största
kommuner sett till landyta vilket gjort att många av oss kommit att bo i en ”bynglig”
kommun.
Nu är det bara så att vi bor i samma kommun vare sig det är Överum, Blankaholm eller
Västervik och då måste alla röster få komma till tals. Det skall vi försöka ta fasta på
genom att reagera på dagsaktuella eller principiella frågor.
Har Du som läsare något viktigt du tycker att vi bör ta upp så är vi evigt tacksamma om
Du vill höra av Dig. Maila eller ring!
Nu ser vi fram emot en härlig sommar och att det bara är ett år kvar till nästa val!
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar