Logga in
Logga ut

Hans Ellervik Westerwikspartiet

Hans Ellervik (WP)

Jag bor på Hornslandet och representerar Westerwikspartiet (partiet bildades 1976 med namnet VDM) i kommunstyrelsen och fullmäktige. Jag har varit ordförande i Stiftelsen Västerviks museum  samt ordförnde i Kultur och Fritidsnämnden.

Jag har en bakgrund som generalistutbildad officer under min yrkesverksamma tid. 1997 flyttade jag åter till Västervik.

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kulturens viktiga roll i samhället. Att jag fortsatt beror att jag vill vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Westerwikspartiet jobbar enbart med lokal politik. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vi sammarbetar med all partier som vill göra något bra för Västerviks kommun. Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör Västerviks kommun och oss som bor här.

Vecka 15

Västervik Kulturkvarter eller .......................

Efter kulturchefens väl genomförda genomgång angående nytt bibliotek på senaste KS uppstår dock väldigt många frågor. Ämnet borde givetvis ha varit nytt kulturkvarter där centrumhandel, bibliotek, kaféverksamhet, Filmstaden, restaurang, Mejeriet, utställningslokaler, teaterslong skulle redovisats.

Vem bestämmeri kommunen? Varför samlar man inte rätt kompetens? Vilken roll spelar Bostadsbolaget? Har man analyserat framtidens centrumhandel innan man säger upp Carl-Otto?

Har man tillvaratagit alla utredningar som tidigare gjorts? Vem styr Bostadsbolagets styrelse? Har man haft Västerviks kommuns bästa som målbild?

Har Kommunstyrelsens förvaltning verkligen rätt kompetens att utreda frågan? Saknar man helt kommunikationsförmåga? Helheten är borttappad eller vill man inte ta i alla delar!

Tyvärr blir det många frågetecken och många nej blandade i denna viktiga fråga. I Kommunstyrelsen lyckades man efter långa diskussioner ge ett nytt uppdrag! Kommunstyrelsen vill nu se två alternativ för det nya biblioteket med andemeningen att man disponerar hela andra våningen eller första våningen eller en kombination. Kontentan av detta är att tiden rinner iväg och beslut kommer inte kunna tas under denna mandatperiod. Var det detta man ville med dålig styrning? Frågan har ju dryftats under många år. Hade vi haft en Kultur- och Fritidsnämnd där alla partier kunnat delta, hade ärendet kunnat beredas på ett avsevärt bättre sätt. Det blir inte bättre när en tjänsteman från förvaltingskontoret börjar tala om att nu har vi inte så mycket pengar att röra oss med. Men det fanns ju en budget från början eller var den inte heller rätt?

Kultur är viktigt för alla!

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

 

Vecka 16

Västervik Vecka 16

Kommunikationer eller trafikförbindelse. Som kommunmedborgare är vi alla på något sätt berörda av detta. Några exempel kommer här.

 

Hamngatan. Man har genomfört försök som föll väl ut men kommunledningen säger att det får vi lösa när Södra infarten blir klar. Ett halvdant försök att leda cyklister till Rådhusgatan kommer att ske i närtid.

 

Södra infarten. Mycket diskuterat men vad händer? Det är alldeles tyst just nu. Vågar kommunledningen inte genomföra det före valet. Hur är sakfrågan? Antalet fordonsrörelser ökar för varje dag. Det upplever åtminstone vi som färdas i allèn. Det behövs en avlastning, trafiksimuleringen har visat på en avsevärd reducering om Södra infarten blir av. Vissa politiska partier tror att bilismen kommer att minska men verkligenheten är en annan. Vad är då den springaande punkten? Västerviks hamn är en stor importör av olja och drivmedel som sedan förs ut i landet. Det är helt onödigt att dessa transporter skall gå igenom staden. Södra infarten löser detta viktiga problem. Det stora problemet är vad det kostar och hur skall det betalas?

 

Höghastighetståg. Blir en bra valfråga. Sakfrågan är intressant. I DN- debatt:

 För varje investerad krona beräknas mindre än 40 öre komma tillbaka i samhällsnytta och Trafikverket har visat att klimateffekten kommer att bli mycket liten. Höghastighetståg kommer att bli en gökunge som tränger ut lönsamma järnvägsinvesteringar – eller också tas pengarna från andra angelägna utgiftsområden, skriver sju professorer och forskare. Även med mycket optimistiska antaganden om hur många flyg- och bilresenärer som skulle kunna flyttas över till höghastighetståg gör dessa utsläpp att klimatnyttan uteblir i flera decennier. Om höghastighetståg införs lär det inte bli många ören till Tjustbanan trots att investeringar här kan ge stora tidsvinster och möjligheter till annat boende eller arbete. Vi vill ha både tåg och räls innan detta gigantiska snabbtågsäventyr startar.

 

Överum. Det blir en 70 m lång ny perrong och väntkur. Det kostar bara 2,5 miljoner. Det sådana satsningar Westerwikspartiet vill se.

 

Väg 35. I fredags var jag tvungen att ta mig till Linköping man kan inte säga att det är Sveriges bästa väg. Just nu gör man kosmetiska förändringar (förlåtande åtgärder) säger man, men bredare väg nej det verkar svårt. Tillbaka åkte jag över Uknadalen otroligt! Ny väg nej, men ny asfalt och lika smal. Varför inte bredda vägarna innan man läger ny asfalt. Ja det kostar pengar men rejäla investeringar kan rädda liv och spara tid. Landsbygden är viktig idag och inte minst i framtiden

 

Flygplatsen. Bra att den nu är färdig. Barnklinikens genomgång för KS var viktig för att förstå ambulansflygets betydelse. Nu hoppas vi att affärs- och taxiflyget utvecklas. Linjeflyg får vi nog dock vänta länge på. Men 1700 start respektive landningar är inte så dåligt och nu med mycket bättre säkerhet.

 

Sjötrafik. har bedrivits under olika aktörer och med små och stora båtar.

Förslaget nu är att kommunen skall driva turisttrafiken. Helt olämpligt! Trafiken bör drivas efter att anbudsgivning skett i vanlig ordning. Undrar hur många som har skepparexamen i kommunledningen.

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

vecka 14

Västervik Äldresituationen

Börjar med några tillägg till föregånde blogg om äldresituationen.Arbetsmiljöverket larmar om att antalet anmälningar i äldreomsorgen har fördubblats(källa dagens samhälle). Personalen upplever att man har en väldigt hög arbetsbelastning och att man inte hinner ge brukarna den omsorg som de behöver. Det ger en känla av otillräcklighet som kan leda till psykisk ohälsa. Sammanfattningsvis måste vi göra mer inom äldresituationen innan det är för sent. Även personalens arbetssituation måste uppmärksammas.

Skolan

Vi tror att en bra skola är en viktig faktor för att människor ska vilja bo här och flytta hit till vår kommun. Westerwikspartiet tror att detta är en bra investering för framtiden och för kommunens utveckling. Att ha ha bra grundkunskaper med sig i livet ökar självtilliten. Vi tycker att skoldebatten ska handla om kvaliten på undervisningen. Särskilda undervisningsgrupper bör återinföras där det behövs och elevhälsan behöver utvecklas samt motverka drogförekomst i skolorna. Vi vill ha en grundskola med färre barn i klasserna, det skapar trygghet och barnen mår bättre av det. Flera elever skall klara av grundskolan och vara behöriga till gymnasiet efter grundskolan. Det leder till färre avhopp från gymnasieutblidningarna. På gymnasiet vill vi satsa på ett lärlingsprogram och starta- eget kurser, där eleverna ska ha tillgång till mentorer från det lokala näringslivet. Westerwikspartiet vill genom en avsevärd ekonomisk förstärkning ge våra elever den undervisning som ger en bra start i livet. Lärarnas löner måste höjas.

Hans Ellervik

vecka 13

Västervik Åter har en vecka gått. Efterdyningarna från Uppdrag Granskning har resulterat i en mycket bra redovisning på kommunens hemsida som klargör det mesta av frågetecknen från de två programen. Läs det!

På morgonmötet 0730 denna gång på Campus i torsdags framkom att de stora företagen rullar på bra. Ett visst hot kan givetvis uppstå eftersom företagen fjärrstyrs av ägarna på lång distans. Men de lokala representanterna verkar väldigt framstående. Utvecklingen på Campus är jättebra.

Det finns det som inte är bra i vår del av länet. Tack och lov finns det undantag. Tar vi vi verkligen hand om de äldre? Jag  får ofta höra att "min gamla mamma" inte tas om hand. Hon får inga möjligheter att var ute och gå. Hon sitter instängd i sin bostad och får bara ett snabbt besök från hemstjänsten med maten. Eftersom ingen kontrollerar att den äldre personen äter så slarvar den enskilde. Det är inte lika gott att äta ensam! Handen på hjärtat, det är mycket godare när man kan genomföra en konversation under måltiden. Vi måste verkligen göra något radikalt för våra äldre. Vi måste skapa flera händer som hjälper till. Vi måste få fler som har möjlighet att vara medmänniskor. Westerwikspartiet kommer lägga fram ett förslag till ett avsevärt tillskott till Socialförvaltningen i kommande budget.

Hans Ellervik

Vecka 12

Västervik Återigen nya avslöjanden av Uppdrag granskning. Men lite bättre noggranhet hade nog varit bra. UG säger att banan inte räcker till. Men hela tanken var att det max skulle bli 1199 meter vilket gör att man inte behöver alla kringarrangemang. Det har inte varit på tal från kommunens sida med reguljär trafik med stora plan som kräver mer. Jag har personligen flugit reguljärt till Västervik vid ett tillfälle under 80-talet och det gick utmärkt vilket nu med förlängningen borde  fungera ännu bättre och säkrare. I kommunstyrelsen hade vi en bra genomgång av proffs på ambulansflygningar. Banan kommer säkert att vara av stor betydelse i framtiden med taxiflyg och ambulansflyg. Reguljärt är det nog svårare. Tänk nu om någon kunde lobba så vi fick bättre vägar och tågförbindelser.

Sen var det lobbyverksamheten och alla turer om vem som skrivit vad. Det hade nog varit bättre om man kollat upp om någon hade gjort det för egen vinnings skull, för så verkar det inte. Mediadrev är tveksamma saker och kan drabba väldigt hårt för dem som utsätts. Det är dock viktigt att det finns öppenhet och ärlighet i vad som sker. Jag vill slutligen citera Åsa Frosteruds insändare den 22 mars

"Låt oss vara stolta i stället"

 

Hans Ellervik

Bloggar

Politikerbloggar