Debatt På kommunfullmäktigesammanträdet (KF) i februari månad redovisades bland annat en granskningsrapport från revisorerna om IT-verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun. I den första punkten i revisorernas sammanfattande bedömning skriver de bland annat ”Det krävs en tydligare samordning på övergripande och strategisk nivå för att säkerställa en effektiv IT-leverans och för att skapa förutsättning för att hela kommunkoncernen ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.”

I förslaget till ”Vision 2030”, som behandlades på det senaste KF den 27/3 så är det första prioriterade inriktningsområdet bland annat ”Ökad samverkan inom kommunen ………”.

Bra! Här verkar det lovande – visionen går i linje med det revisionen efterlyser. Men vad händer?

Ett annat av de ärenden som KF behandlade den 27/3 var ökade hyreskostnader med nästan 600 000 kronor/år vid Västerviks gymnasium, för lås- och passersystem med mera, så kallat ”skalskydd”. Dock ingick inte någon möjlighet till kameraövervakning.

För en tid sedan visades i en nyhetssändning en skola där kameraövervakning skulle införas. Några elever som intervjuades, uttryckte att de inte hade något emot det, utan att det istället kändes som en ökad trygghet. När nu nytt så kallat skalskydd ska införas på gymnasiet vore det lägligt att också förbereda möjligheten till kameraövervakning eller kanske till och med införa det. Om denna förberedelse kan ske i samband med det övriga arbetet borde kostnadsökningen inte bli speciellt stor. Att senare göra detta skulle säkert bli mycket dyrare.

Vid val av system för ovanstående ”skalskydd” borde det också vara lämpligt att en översyn sker för kommunkoncernen som helhet. Kanske finns det samordningsmöjligheter med flera verksamheter? Inom kommunkoncernen finns en mängd olika lås- och passersystem och ytterligare verksamheter, utöver gymnasiet, lär vara på gång. Om en samordning skulle göras här borde det på sikt leda till tids- och kostnadsminskningar med ökad säkerhet.

Jag yrkade därför att barn- och utbildningsnämnden (BUN) skulle få i uppdrag att snarast återkomma till KF med uppgift om vilken kostnadsökning det skulle bli om a) man skulle möjliggöra kameraövervakning på lämpliga platser, b) kameraövervakning skulle införas på dessa platser.

Vidare yrkade jag att kommunledningskontoret skulle få i uppdrag att se över vilka samordningsmöjligheter som fanns för exempelvis nyttjande av samma typ av system för ”skalskydd” inom kommunkoncernen som helhet, innan slutligt val av system för gymnasiet skulle ske.

Men vad gör Socialdemokraterna S nu när chansen kommer att handla i linje med vad revision och vision efterlyser? Yrkar avslag! Hur inkonsekvent kan man handla och vad tänker S och övriga som tydligen inte önskar eventuella kostnadsminskningar, ökad samordning och ökad IT-säkerhet i Västerviks kommun?